Version 1.0 – 2018

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Herke Technology B.V. (Kvk 37080120), hierna aan te duiden als Herke ICT Group. Herke ICT Group, gevestigd aan Toermalijnstraat 8, 1812 RL Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Website: https://www.herke.nl/
Telefoonnummer: +31 72 727 1100
Adres: Toermalijnstraat 8, 1812 RL Alkmaar
E-mail: privacy@herke.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Herke ICT Group verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens
  • Contactgegevens
  • Geslacht
  • IP adres
  • Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@herke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, dat wil zeggen persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vak vereniging.

Door vrijwillig en ongevraagd gevoelige persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door het indienen van je CV of een online sollicitatie) stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in dit beleid.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Herke ICT Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling;
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketing materiaal en/of activiteiten;
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • om goederen en diensten bij je af te leveren.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang, of wanneer er toestemming is gegevens voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Herke ICT Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herke ICT Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Herke ICT Group bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatieprocedure:
Deze gegevens worden maximaal 4 weken na de sollicitatie bewaard. Bij toestemming van de sollicitant kunnen de persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar bewaard worden.

Persoonsgegevens voor de nieuwsbrief:
Deze gegevens worden tot maximaal 1 maand na uitschrijven van de nieuwsbrief bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Herke ICT Group deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Herke ICT Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Herke ICT Group jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Naam Doel Gegevens
Mailplus/Spotler Marketing E-mailadres

Voor- en achternaam

Geslacht

Bedrijfsnaam

Mobiele nummer

Make Marketing Magic Marketing E-mailadres

Voor- en achternaam

IP-adres

Bedrijfsnaam

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Herke ICT Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Herke ICT Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via cookies via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. De gebruikte cookies en vergelijkbare technieken met de bijbehorende bewaartermijnen staan vermeld in de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Herke ICT Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@herke.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Herke ICT Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Herke ICT Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wachtwoorden worden altijd gepseudonimiseerd (= omgezet in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon) opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals cyberaanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@herke.nl of via telefoonnummer: +31 72 727 1100.